Obchodní podmínky motocykly

K zapůjčení vozidla jsou potřeba tyto doklady:

  • občanský průkaz
  • řidičský průkaz, popřípadě další doklady a informace o nájemci dle uvážení pronajímatele

Z toho vyplývá, že zájemce o nájem vozidla musí být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny, což musí před zahájením pronájmu doložit a jeho řidičské zkušenosti musí dostačovat k bezpečnému užívání motocyklu. Bez předchozího souhlasu majitele, nesmí zapůjčené vozidlo vyjet mimo území ČR. Zapůjčený motocykl smí využívat jen nájemce pouze obvyklým způsobem k obvyklému účelu a není oprávněn přenechat motocykl k užívání třetí osobě.

  • Nájemce je povinnen každou nehodu nebo odcizení motocyklu hlásit Policii ČR.
  • Dále je povinen vždy o motocykl řádně pečovat a rovněž ho zabezpečit proti možné krádeži, či riziku vzniku škody jak na samotném motocyklu, tak i na způsobení škody ostatním účastníkům silničního provozu.
  • Nájemce nesmí provádět na motocyklu jakékoliv úpravy či opravy než běžné (oprava pneu, mazání řetězu a jiné údržby) a není oprávněn motocykl užívat ke sportovním či závodním účelům, k jízdě na autodromech, či jiných tratích určených ke sportovním účelům.
  • Nájemce je povinnen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou a nemá nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc pro vady věci, jež nebyly včas pronajímateli oznámeny.
  • Nájemce je povinen snášet omezení v užívání pronajaté věci v rozsahu nutném pro provedení oprav a udržování věci.

Při zapůjčení motocyklu se skládá vratná kauce, která odpovídá spoluúčasti na havarijním pojištění předmětu pronájmu, a tato se v případě předání nepoškozeného motocyklu pronajímateli vrací nájemci zpět v plné výši. Cena za nájem motocyklu je stanovena dle platného ceníku a je splatná v hotovosti při převzetí motocyklu do nájmu. Při překročení dohodnutého času vrácení, bude účtována za každou, byť jen započatou hodinu, smluvní pokuta ve výši 600 Kč. Zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok pronajímatele na náhradu škody. Při porušení povinnosti včasného vrácení předmětu nájmu se zavazuje nájemce zaplatit smluvní pokutu za pozdní vrácení předmětu ve výši 100% denního nájemného za každých započatých 12 hodin. Nedohodnou-li se nájemce s pronajímatelem jinak.

Nájemce jako řidič i případný spolujezdec jsou povinni při jízdě na motocyklu používat ochranné přilby, a odpovídající oblečení, nepožívat před jízdou alkoholické nápoje, či jiné omamné a psychotropní látky a maximálně věnovat pozornost řízení vozidla a dodržovat pravidla silničního provozu.

V případě porušení tohoto ustanovení bere nájemce na sebe veškeré povinnosti a odpovědnost z toho vyplývající. Nájemce bere na vědomí, že pokud se uvede vlastní vinou do takového stavu, že není schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, je povinnen nahradit škodu v tomto stavu způsobenou a společně a nerozdílně s ním odpovídají ti, kteří jej do tohoto stavu úmyslně přivedli.

Nájemce podpisem smlouvy a přiložených podmínek bere na vědomí a souhlasí s tím, že pronajímatel neodpovídá za jakákoliv porušení pravidel silničního provozu na komunikacích, kterými by nájemce způsobil škodu na zdraví, životu a majetku sobě či třetím osobám. Za následky vzniklé z těchto porušení odpovídá v plné výši nájemce. Způsobí-li nájemce při užívaní na předmětu nájmu škodu, kterou z důvodu porušení pojistných podmínek nehradí pojišťovna, je tuto škodu povinnen na výzvu pronajímatele uhradit v penězích. Nájemce hradí skutečnou škodu a to, co pronajímateli ušlo (ušlý zisk). Škoda se hradí v penězích.

Pronajímatel si vyhrazuje právo individuálně měnit podmínky pro zapůjčení motocyklu k užívání, popřípadě požadovat i jiné záruky, jako například přijetí věci movité o přibližné hodnotě ceny motocyklu do zástavy, popřípadě odmítnout předání předmětu nájmu zájemci o zapůjčení motocyklu.